دکتر سعید حسین آبادی

دکتر سعید حسین آبادی

  • سمت: عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • رشته: Geography and Urban Planning
  • مرتبه: استادیار

کارشناسی  جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه حکیم سبزواری

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تربیت مدرس

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه تبریز

 

 

نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه گروه 2 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه جغرافیای تاریخی ایران گروه 1 (2.00), , () هرهفته مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) گروه 1 (2.00), , () هرهفته توسعه پایدار شهری گروه 1 (2.00), , () هرهفته
دوشنبه کارگاه برنامه ریزی شهری گروه 1 (2.00), , () هرهفته جغرافیای اقتصادی ایران گروه 1 (2.00), , () هرهفته
سه شنبه جغرافیای جمعیت گروه 1 (2.00), , () هرهفته برنامه ریزی شهری در ایران گروه 1 (2.00), , () هرهفته مطالعات جهان گروه 1 (2.00), , () هرهفته کارگاه برنامه ریزی شهری گروه 1 (2.00), , () هفته در میان شروع فرد
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه