دکتر علی محمدیان

دکتر علی محمدیان

  • سمت: عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی
  • رشته:
  • مرتبه: استاديار

دکترای فقه و حقوق از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: تدریس در دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

 کارشناسی: تدریس دروس مختلف فقهی و حقوقی و اصولی 

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی و حقوق موضوعه، پژوهش حقوق کیفری، گواهی چاپ

واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو، پژوهشهای فقهی(علمی– پژوهشی)، دانشگاه تهران، دوره نهم، شماره سوم، پاییز 1392

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران، مبانی فقهی حقوق اسلامی(علمی-پژوهشی)، بهار و تابستان1395

نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه فقه۸ گروه 1 (3.00), , () هرهفته حقوق بین المللی خصوصی گروه 1 (2.00), , () هرهفته حقوق اساسی گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه فقه۸ گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد قواعد فقه جزایی گروه 1 (2.00), , () هرهفته اصول فقه ۱ گروه 1 (3.00), , () هرهفته
اصول فقه 1 گروه 1 (4.00), , () هرهفته
دوشنبه اصول فقه ۱ گروه 1 (3.00), , () هرهفته حقوق اساسی گروه 2 (2.00), , () هرهفته
اصول فقه 1 گروه 1 (4.00), , () هرهفته
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه