دکتر ناصر صفائیان

دکتر ناصر صفائیان

  • سمت: مدیر گروه مهندسی عمران
  • رشته:
  • مرتبه: استادیار
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه کارآموزی گروه 1 (1.00), , () هرهفته مکانیک خاک گروه 1 (3.00), , () هرهفته مقاومت مصالح 2 گروه 1 (3.00), , () هرهفته
کارآموزی 2 گروه 1 (1.00), , () هرهفته مکانیک خاک و مهندسی پی گروه 1 (3.00), , () هرهفته
یکشنبه نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها گروه 1 (2.00), , () هرهفته مکانیک خاک گروه 1 (3.00), , () هرهفته مقاومت مصالح 1 گروه 2 (3.00), , () هرهفته
روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان گروه 1 (2.00), , () هرهفته مکانیک خاک و مهندسی پی گروه 1 (3.00), , () هرهفته
دوشنبه مقاومت مصالح 2 گروه 1 (3.00), , () هرهفته
سه شنبه مقاومت مصالح 1 گروه 2 (3.00), , () هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه