دکتر مرتضی کشاورزی

دکتر مرتضی کشاورزی

  • سمت: عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی
  • رشته:
  • مرتبه: استادیار

کارشناسی فقه و حقوق اسلامی . دانشگاه تهران 1384

کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی . دانشگاه تهران 1389

دکتری تخصصی فقه و حقوق اسلامی . دانشگاه فردوسی مشهد 1396
 

نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه
یکشنبه مقدمه علم حقوق گروه 1 (2.00), , () هرهفته اصول فقه ۳ گروه 1 (3.00), , () هرهفته
اصول فقه 3 گروه 1 (4.00), , () هرهفته
دوشنبه حقوق مدنی 4 گروه 1 (2.00), , () هرهفته اصول فقه ۳ گروه 1 (3.00), , () هرهفته
اصول فقه 3 گروه 1 (4.00), , () هرهفته
سه شنبه
چهارشنبه حقوق مدنی ۲ گروه 1 (2.00), , () هرهفته
حقوق مدنی 2 گروه 1 (2.00), , () هرهفته
پنجشنبه
جمعه