دکتر ملیحه آشنا

دکتر ملیحه آشنا

  • سمت: عضو هیات علمی حسابداری
  • رشته:
  • مرتبه: استادیار

کارشناسی: اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد​: علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری: اقتصاد نظری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

 

همکاری با دانشگاه پيام نور خراسان رضوی. مقطع كارشناسي. سال 1390 -1397

همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد: همکار استاد . مقطع کارشناسی ارشد. سال 1390- 1391.

همکاری با موسسه آموزش عالی حکیمان. مقطع کارشناسی ارشد و مقطع کارشناسی سال 1392-1395. 

همکاری با دانشگاه تربت حیدریه: مقطع کارشناسی. سال 1392.

همکاری با موسسه آموزش عالی حکمت رضوی: مقطع کارشناسی​. سال 1395-1396.

دانشگاه بزرگمهر قاینات، مقطع کارشناسی، سال 1396 تا کنون.

زمینه های پژوهشی مورد علاقه:

موضوعات اقتصاد نظری، اقتصاد پولی، اقتصاد منابع و انرژی

کاربرد الگوهای تعادل عمومی و داده ستانده

 1-     كتاب  

Mohammad Reza Lotfalipour and Malihe Ashena (2012). Energy and Economy Links - A Review of Indicators and Methods, In Fossil Fuel and the Environment, Shahriar Khan (Ed.), ISBN: 978-953-51-0277-9, InTech.

2-     مقالات

-  همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای ارز، سهام و سکه در ایران: کاربرد الگوی M Garch رهیافت DCC، مدلسازی اقتصادسنجی، سال پنجم، شماره دوم، 1399، 174-172. 

-      بازدهی به مقیاس و پیشرفت فنی زیربخش­های صنعت ایران: کاربردی از مدل دایورت-فاکس، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، سال اول، شماره سوم،1393، صص 105-122.

-         بررسي تأثير الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صادرات برق ايران، فصلنامه مدلسازي اقتصادي، سال سوم، شماره 9، 1388، صص177-202.

-          بررسي رابطه‎ي انتشار دي‌اكسيدكربن با رشد اقتصادي، انرژي و تجارت در ايران. شماره 94، بهار 90، صص 151- 173.

-         بررسي عوامل مؤثر بر تغيير انتشار دي‌اكسيدكربن در اقتصاد ايران، فصلنامه‌ي مطالعات اقتصاد انرژي، سال هفتم، شماره 24، بهار 1389، صص 123-146.

- Ashena, Malihe, Sadeghi, Hossein, Shahpari, Ghazal, 2020, The effects of Energy Efficiency Improvements in the Electricity Sector on the Iranian economy: A Computable General Equilibrium Approach, Iranian Journal of Economic Studies, 9(1) 2020, 7-33.        

- Shahpari, Ghazal, Sadeghi, Hossein, Ashena, Malihe, 2021, Economic effects of earthquakes: focusing on the health sector, Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, Vol. X, No. Y, xxxx      

- Lotfalipour, Mohammad Reza,  Zohourian, Elmira, Fallahi,  Mohammad Ali, and Ashena, Malihe,   2020, Effects of Green Tax Implementation on Labor Demand in Iranian Industry Sector, Petroleum Business Review,  Volume 4, Issue 1 , 61-73. 

       - Ashena, M., Sadeghi, H., Yavari, K. & Najarzadeh, R., Fuel Switching Impacts of the Industry Sector under the Clean Development Mechanism: A General Equilibrium Analysis of Iran, 2016, International Journal of Energy Economics and Policy, 6(3), 1-9.

 -          Najarzadeh, R, Ashena, M and Hassanzadeh Jezdani, A., Economic Growth and Interest Rate Relationship in Islamic Countries, 2012, International Research Journal of Finance and Economics, No. 91, 57-63.

 -          Naji Meidani, A, Zabihi, M, Ashena, M., House prices, Economic Output and Inflation in Iran, 2011, Research in Applied Economics,  Vol. 3, No. 1: E2 ISSN 1948-5433.

 -          Lotfalipour,M, Falahi, M and Ashena, M., Economic growth, CO2 emissions, and fossil fuels consumption in Iran,2010, Energy, 35, 5115-5120.

 -          Ashena, M. and Zabihi, M., Exchange Rate Impacts on Investment of Manufacturing Sectors in Iran, 2013, Business  and  Economic  Research,  Vol. 3,  No. 2.

3-     كنفرانس‌ها و همایش ها

-     ملیحه آشنا ، 1397،  حکمرانی توسعه زیر ساخت انرژی: مطالعه موردی بخش عرضه برق، دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، دانشگاه صنعتی شریف.

- ملیحه آشنا، 1397،  بررسی ارتباط اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زنان در ایران، اولین همایش زن، اشتغال و اقتصاد مقاومتی، دانشگاه تربیت مدرس.

- ملیحه آشنا، 1397، بازار مجوزهای آلودگی و نقش اقتصادی در حال توسعه:کاربردی از نظریه بازی ها، ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک، دانشگاه شیراز.

- ملیحه آشنا، محمدرضا خرقانی، 1398، بررسی کاهش انتشار کربن در سیستم های تولید همزمان  برق و حرارت، اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست،  دانشگاه محقق اردبیلی.

- ملیحه آشنا، 1398، عوامل موثر بر کاهش انتشار کربن در کشورهای در حال توسعه، اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه محقق اردبیلی .

- ملیحه آشنا، محمدرضا لطفعلی پور، 1397، بررسی پیوند بخش نفت با سایر بخش های اقتصادی در منطقه غرب خوزستان، سومین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز.

- ملیحه آشنا،محمدرضا لطفعلی پور، 1398، بررسی ظرفیت توسعه اقتصادی مناطق نفت خیز با استفاده از جدول داده-ستانده منطقه ای، همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی بارویکرد حمایت از کالای ایرانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

- ملیحه آشنا ، 1398، منابع نوین مالی در نوسازی بافت های فرسوده و بررسی تجربه تامین مالی پروژه های توسعه شهری در آمریکا، ششمین کنفرانس ملی پژوهشی های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.

- ملیحه آشنا، 1398، بررسی و مقایسه روش های تامین مالی نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای مختلف ایران، ششمین کنفرانس ملی پژوهشی های کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.

- ملیحه آشنا، 1399،  بررسی نقش جمعیت و فعالیت اقتصادی بر الودگی هوا: مطالعه موردی شهرستان مشهد، دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، دانشگاه بزرگمهر قائنات.

   نقش دولت در تامين منابع مالي احياي بافت‌هاي فرسوده، چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشکلات و راهکارها، 1390.  

-          شيوه هاي نوين تامين مالي پروژه هاي شهري در هند، سومين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران، 1389.

-         ابزار نوين افزايش اعتبار مالي در تأمين بودجه پروژه هاي شهري و تجارب جهاني مرتبط، سومين همايش ماليه شهرداري، مشکلات و راهکارها، 1389.

-         Private Consumption and Exchange Rate Relation with application to Iran, The Accounting, Economics and Financial Management Conference, Tehran, 2014

-                     تاثیر شوک­های مخارج دولت بر مصرف خصوصي و نرخ ارز در ایران، اولین کنفرانس اقتصاد ایران، 1393

 

4-     طرح های تحقيقاتي

-         مطالعه؛ بررسي و ارائه راهكارهاي تامين مالي پروژه‌هاي نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوي(ع)، شهرداري مشهد. 1389، همكار طرح.

-         مطالعات آمایش استان خراسان رضوی، 1389، مجری: گروه پژوهشی برنامه ریزی شهری جهاددانشگاهی مشهد، همكار طرح.

-         بررسي تأثير الحاق به سازمان جهاني تجارت بر صادرات برق ايران، 1388،  کارفرما: شرکت برق منطقه ای مشهد، همكار طرح.

-         مطالعات جامع اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، زیست محیطی منطقه غرب کارون برای دست یابی به توسعه پایدار و متوازن در منطقه، بخش مطالعات اقتصادی، 1395، کارفرما: شرکت ملی نفت ایران، همکار طرح. 

 

نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه روش تحقیق گروه 112 (2.00), , () هرهفته زبان تخصصی حسابداری 1 گروه 1 (2.00), , () هرهفته اصول و مبانی تنظیم بودجه ی دولتی گروه 1 (3.00), , () هرهفته
اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت گروه 1 (2.00), , () هرهفته
یکشنبه پول و ارز و بانکداری گروه 1 (3.00), , () هرهفته انرژی و اقتصاد گروه 1 (3.00), , () هرهفته زبان تخصصی حسابداری 1 گروه 2 (2.00), , () هرهفته
دوشنبه روش تحقیق گروه 1 (2.00), , () هرهفته
سه شنبه پول و ارز و بانکداری گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد انرژی و اقتصاد گروه 1 (3.00), , () هرهفته
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه