دکتر میثم کهن ترابی

دکتر میثم کهن ترابی

  • سمت: معاونت دانشجويي و فرهنگي
  • رشته: Law and Jurisprudence
  • مرتبه: استادیار
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه فقه۵ گروه 1 (3.00), , () هرهفته
فقه 5 گروه 1 (4.00), , () هرهفته
یکشنبه زبان تخصصی۱ گروه 1 (2.00), , () هرهفته
زبان تخصصی 1 گروه 1 (2.00), , () هرهفته
دوشنبه فقه۹ گروه 1 (3.00), , () هرهفته
سه شنبه زبان تخصصی ۲ گروه 1 (2.00), , () هرهفته فقه۵ گروه 1 (3.00), , () هرهفته
زبان تخصصی 2 گروه 1 (2.00), , () هرهفته فقه 5 گروه 1 (4.00), , () هرهفته
چهارشنبه زبان تخصصی ۴ گروه 1 (2.00), , () هرهفته فقه۹ گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد
پنجشنبه
جمعه