مهندس امیر حسین قاسمی

مهندس امیر حسین قاسمی

  • سمت: عضو هیات علمی مهندسی کامپیوتر. مدیرگروه علوم کامپیوتر
  • رشته: information technology
  • مرتبه: مربی
  • COLLEGE: University of San Jose (Philippines) -– Recoletos
  • MASTERAL GRADUATE: University of San Jose (Philippines) -- Recoletos
نیم سال 1400 - 1
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
شنبه پروژه نرم افزار گروه 4 (3.00), , () هرهفته
پروژه نرم افزار (الزامی) گروه 4 (3.00), , () هرهفته
کارآموزی (الزامی) گروه 4 (3.00), , () هرهفته
پروژه کارشناسی گروه 3 (3.00), , () هرهفته
یکشنبه آزمایشگاه مهندسی نرم افزار گروه 1 (1.00), , () هرهفته مبانی امنیت اطلاعات گروه 1 (3.00), , () هرهفته
آزمایشگاه مهندسی نرم افزار گروه 1 (1.00), , () هرهفته
دوشنبه اصول طراحی نرم افزار گروه 1 (3.00), , () هرهفته مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب گروه 1 (3.00), , () هرهفته آزمایشگاه مهندسی نرم افزار گروه 1 (1.00), , () هفته در میان شروع زوج
مهندسی نرم افزار 1 گروه 1 (3.00), , () هرهفته بازیابی اطلاعات گروه 1 (3.00), , () هرهفته آزمایشگاه مهندسی نرم افزار گروه 1 (1.00), , () هفته در میان شروع زوج
سه شنبه زبان تخصصی گروه 1 (3.00), , () هرهفته مبانی امنیت اطلاعات گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد
چهارشنبه مبانی بازیابی اطلاعات و جستجوی وب گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد اصول طراحی نرم افزار گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع زوج
زبان تخصصی گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع زوج مهندسی نرم افزار 1 گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع زوج
بازیابی اطلاعات گروه 1 (3.00), , () هفته در میان شروع فرد
پنجشنبه
جمعه