صنعتی شو

فرهاد فخیم زاده 50

نام واحد : صنعتی شو

صنعتی شو

سرپرست : امیرحسین سدهی

حوزه فعالیت : آموزش

تاریخ شروع فعالیت : 18 آذر 1402

تعداد اعضا : 3

تعداد محصول : 2

شماره تماس : 0563252

سایت : sanitiso.ir