اطلاعیه های امور آموزشی

اطلاعیه شماره 3 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1402

اطلاعیه شماره 2 - ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1402

اطلاعیه شماره 1 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1402

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات

اطلاعیه شماره 6 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1402

اطلاعیه شماره 5 - ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1402

اطلاعیه شماره 4 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1402

اطلاعیه شماره 3 - ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1402

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول تحصیلی 1403-1402

اطلاعیه شماره 2 - راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1402