بررسی اثر نسبت سختی ساختگاه بر رفتار دینامیکی سدهای بتنی دو قوسی تحت تحریک زمین لرزه‌

  • تاریخ ثبت: 18 تیر 1398
  • نویسندگان: ناصر صفائیان حمزه کلائی, محسن راشکی, فرید میارنعیمی
  • کلمات کلیدی: تحلیل دینامیکی، سد بتنی دو قوسی، نسبت سختی ساختگاه، تغییرمکان تاج
در این پژوهش، تحلیل دینامیکی سدهای بتنی دو قوسی با لحاظ کردن اثر سختی ساختگاه، با نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، با انتخاب سد بتنی دو قوسی کارون 4 و با ثابت نگه داشتن نسبت طول دهانه به ارتفاع، 27 مقدار (در محدوده 90 تا 350 متر) برای ارتفاع و همچنین، 10 مقدار متفاوت برای نسبت سختی فونداسیون به بدنه سد لحاظ شده و تحلیل دینامیکی تحت اثر 5 شتاب¬نگاشت مختلف انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که تطابق‌پذیری سختی سد با ساختگاه یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر رفتار دینامیکی سد در شرایط بارگذاری دینامیکی می¬باشد.