بررسی تاثیرتقویت تیر پیوند کناری با مقطع کاهش یافته در قاب دارای مهاربند واگرا

  • تاریخ ثبت: 09 مهر 1399
  • نویسندگان: ناصر صفائیان حمزه کلائی, پریسا اسماعیل تبار نشلی
  • کلمات کلیدی: مهاربند واگرا، تیر پیوند، مقطع کاهش یافته، سخت کننده، نرم افزار ABAQUS
لزوم استفاده از سیستم باربری جانبی به دلایل زیادی از جمله مستهلک نمودن نیروی ناشی از زلزله یک موضوع بسیار مهم در طراحی ساختمان‌ها می‌باشد. یکی از سیستم‌هایی که در سازه‌های فولادی از آن استفاده می‌شود، قاب‌های دارای مهاربند واگرا می‌باشد. استفاده از این نوع سیستم باربری سبب تشکیل یک تیر با طول متغیر در طول تیر اصلی می‌گردد که به آن تیر پیوند می‌گویند. در این تحقیق، به منظور بررسی عملکرد تیر پیوند کناری از تیر با مقطع کاهش یافته به همراه سخت کننده‌های عرضی تیر و همچنین سخت کننده‌های جان تیر در پنج نمونه مدل مختلف استفاده شده است. بدین منظور مدلسازی و تحلیل مدل ها در نرم افزار المان محدود ABAQUS انجام شده است و نتایج با مقادیر تنش مایسز و کرنش پلاستیک ارزیابی شده‌اند تا عملکرد کلی تیر کناری با مقطع بدون کاهش یافتگی و همچنین مقطع کاهش یافته با و بدون سخت کننده های جان و عرضی تیر مشخص گردد. نتایج نشان می‌دهند که در اتصال تیر با مقطع کاهش یافته با متمرکز کردن تنش‌ها در محلی دور از اتصال تیر به ستون، رفتار شکل‌پذیرتری حاصل شده است. همچنین در مدل متشکل از قاب با مهاربند واگرا و تیر با مقطع کاهش یافته با سخت کننده جان کمترین مقادیر تنش مایسز و کرنش پلاستیک را در سازه ایجاد شده است.