بررسی عددی تاثیر ورق های FRP بر رفتار دیوارهای برشی فولادی تحت بارگذاری انفجار

  • تاریخ ثبت: 15 مهر 1399
  • نویسندگان: ناصر صفائیان حمزه کلائی, پریسا اسماعیل تبار نشلی, سید علیرضا بابایی
  • کلمات کلیدی: ورق های FRP، دیوار برشی فولادی، بار انفجار، ABAQUS
در سال‌های اخیر، ورق های FRP به صورت گسترده‌ای در بهبود رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، اکثر مطالعات قبلی بر روی اعضای سازه‌ای مقاوم‌سازی شده با پوشش خارجی FRP، در مورد تیرها، ستون‌ها و شمع‌های بتنی بوده است. در این تحقیق، اثر درصد پوشش سطح مقاوم‌سازی شده با ورق FRP بر روی ظرفیت باربری جانبی دیوارهای برشی فولادی تحت اثر بارگذاری انفجار در فواصل مختلف از دیوار با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود ABAQUS مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور اعتبارسنجی مدل‌ اجزای محدود، با شبیه‌سازی سه بعدی یک آزمایش بارگذاری چرخه‌ای صورت گرفته بر روی دیوار برشی فولادی، نتایج حاصل از مدل اجزای محدود با داده‌های اندازه‌گیری شده از آزمایش مورد مقایسه قرار گرفته است. پس از اطمینان از صحت نتایج مدل‌سازی‌های عددی، در ادامه با شبیه سازی‌های سه بعدی دیوار برشی فولادی در دو شرایط مقاوم‌سازی نشده و مقاوم‌سازی شده با ورق‌های FRP ضمن بررسی تأثیر ورق‌های FRP بر رفتار دیوار برشی فولادی در طی بارگذاری انفجاری در فواصل مختلف از دیوار، نقش درصد پوشش و ضخامت ورق‌های FRP مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان‌دهنده عملکرد مناسب ورق‌های FRP در کاهش جابه‌جایی جانبی (افزایش مقاومت جانبی) دیوار برشی فولادی خصوصا با افزایش درصد پوشش سطح تقویت‌شده و نیز ضخامت این ورق‌ها می‌باشد. برای تمامی مدل‌های بررسی شده، اثر بهبود عملکرد دیوار برشی مقاوم‌سازی شده با ورق‌های FRP با افزایش فاصله انفجار از دیوار کاهش یافته است.