تحلیل تأثیر عوامل کالبدی-فضایی بر میزان پیاده¬روی شهروندان، مورد مطالعه: محلات شهر قائن

  • تاریخ ثبت: 22 مهر 1399
  • نویسندگان: سعید حسین آبادی
  • کلمات کلیدی: محیط مصنوع، پیاده‌روی، قابلیت پیاده‌روی، شهر قائن.
امروزه به‌سرعت بر میزان خودروها و اتکای انسان به این وسیله نقلیه افزوده می‌شود و به‌تبع آن محیط‌های شهری و حمل‌ونقل از انسان‌محوری به‌سوی محوریت خودرو سوق می‌یابد. وابستگی به ماشین، تهدیدی برای پایداری شهرهاست. ازاین‌رو در چهار دهه اخیر توجه خاصی به تغییر نوع حمل‌ونقل و نیز طراحی و برنامه‌ریزی شهرها صورت گرفته است. به‌طوری‌که پارادایم توسعه پایدار شهری و نظریات هم‌راستا با آن مثل نوشهرگرایی نیز بر محدود کردن خودرو شخصی و قابلیت پیاده¬روی محیط‌های شهری تأکید می‌ورزد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین شاخص‌های محیطی و میزان پیاده‌روی شهروندان شهر قائن است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی است، شیوه گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای و جامعه آماری جمعیت شهر قائن است که در حدود 43 هزار نفر، است حجم نمونه 360 نفر از ساکنان این شهر و روش نمونه¬گیری تصادفی ساده است. سهم هر محله از این حجم نمونه نیز بر اساس سهم جمعیتی آن محله از کل شهر تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد قابلیت پیاده‌روی محیط در شهر قائن در حد متوسط است. همچنین آزمون رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که سه متغیر تنوع کاربری‌ها، پیوستگی شبکه معابر و کیفیت پیاده‌روها تأثیر مثبتی بر میزان پیاده‌روی افراد دارند اما رابطه معناداری بین کیفیت بصری با متغیر وابسته (پیاده‌روی) وجود ندارد.