ارتباط با حراست


تلفن:                          05631006500    05632525430
نمابر:                                  05632528662
همراه:                                09155827936
ربات بله دانشگاه :                   @BUqaenbot
ایمیل:Herasat@buqaen.ac.ir