برگزاری سومین نشست بذر دیروز، نهال امروز

به گزارش مرکزکارافرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات سومین نشست از مجموعه نشست های بذر دیروز، نهال امروز، سری دوم، روز دوشنبه  مورخ 1401/12/15 با شرکت تعداد  بیش از30نفر از دانشجویان و علاقه مندان در محل دانشگاه بزرگمهر قائنات با ارائه کارآفرین توانمند جناب آقای امید حدیدی  (دانشجوی رشته مهندس کامپیوتر دانشگاه بزرگمهر قاینات ) در باب روایت تشکیل لیمو و نارنگی، وباهمکاری بنیاد توسعه فرهنگی و توانمند سازی سپهر و گروه تاکنت برگزار گردید.