برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان و عوامل اجرایی سومین بوتکمپ دانشگاه بزرگمهر قائنات

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان و عوامل اجرایی سومین بوتکمپ دانشگاه بزرگمهر قائنات

به گزارش مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات،مراسم تجلیل و قدر دانی از برگزیدگان و عوامل اجرایی سومین بوت کمپ دانشگاه بزرگمهر قائنات در روز سه شنبه مورخ 1401/12/16 در محل سلف اساتید دانشگاه با حضور معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جناب  آقای دکتر مودودی ورئیس  گروه کارآفرینی ،نواوری و ارتباط با صنعت و جامعه  برگزار گردید.

ضمن آرزوی موفقیت برای برگزیدگان این رویداد ، امیدواریم برگزاری رویداد های این چنین  مثمر ثمر  واقع گردد.

مرکز کارآفرینی  و نواوری دانشگاه بزرگمهر قائنات