تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1402 - 1401

تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1402 - 1401

برای دانلود تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1402 - 1401 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی