حضور دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات در پویش بذرکاری گونه گلدانی از نوع بنه

به گزارش دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه، در هفتمین روز از هفته گرامی داشت منابع طبیعی و آبخیزداری، تعدادی از دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات در پویش بذرکاری گونه گلدانی از نوع بنه، در محل پارک جنگلی قهستان شرکت نمودند.

در این پویش که در راستای ماموریت کاشت یک میلیون درخت در شهرستان قائنات صورت پذیرفت، خانواده دانشگاه به کاشت بذر بنه از نوع گلدانی تحت نظر کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قائنات پرداختند.