دانشگاه بزرگمهر قائنات، کارگزار رسمی دبیرخانه نان نظام اندیشه ها و ایده ها شد

نظام ایده ها و نیازها (نان) به عنوان یکی از راهکارهای كاربردي نمودن دانش،‌ طرح های تحقیقاتی و پارساها (پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری)، پايش و پردازش نيازهاي كشور، مشاركت عموم متخصصین جامعه در حل مسائل کشور، استفاده از ظرفيت‌هاي گسترده موجود در كشور در كليه سطوح و تكميل زنجيره ايده تا پدیده و تجاري‌سازي نوآوري‌ها، دستاوردهاي پژوهشي و اختراعات و همچنین به عنوان دریچه واحد نظام ملی علوم، تحقیقات و نوآوری به منظور یکپارچه سازی سامانه های مشابه در نظر گرفته شده است. این نظام شبکۀ نظم یافته، فعال، زنده و برخط است که ارتباط و تعامل بين «نیازپرداز» و «ایده پرداز» را در جهت تحقق اهداف مشخص شده برقرار می‌کند.

در این خصوص به اطلاع می رساند که دانشگاه بزرگمهر قائنات با پیگیری های صورت گرفته از جانب گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه به مدیریت دکتر حسین غلامعلی نژاد، موفق به اخذ مجوز کارگزاری رسمی این سامانه شد. و بعد این، این دانشگاه وظایف ذیل را در این سامانه بر عهده خواهد داشت:

بررسی، تکمیل و ثبت ایده و نیاز ارائه شده, دسته‌بندی، ارزیابی اولیه و ثبت نهایی ایده و نیاز, احصاء نیاز و تهیه پیشنهادیه تقاضای نیاز, شکست نیاز در صورت لزوم, برقراری ارتباط بین ایده‌ها و نیازهای متناظر, غربال‌گری و ارزیابی نهایی ایده‌های متناظر با یک نیاز و انتخاب ایده‌های مناسب, انتخاب داوران مناسب جهت ارزیابی ایده و نیاز, انجام مذاکرات اولیه میان نیازپرداز و ایده‌پرداز, عقد قرارداد همکاری مابین نیازپرداز و ایده‌پرداز, نظارت و ارزیابی بر اجرای قرارداد همکاری میان نیازپرداز و ایده‌پرداز, مستندسازی و ارائه گزارش پایانی, مشارکت در رویدادهای مرتبط با فرآیند طرح نان,

برای آشنایی بیشتر و ورود به این سامانه به آدرس www.nan.ac مراجعه نمایید.

 

گروه کارآفرینی، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بزرگمهر قائنات