دیدار دکتر شکیب با مدیر عامل شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،در راستای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، شکیب رئیس دانشگاه با حضور در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قاین با مهندس کاظمی مدیرعامل این نیروگاه با هدف همکاری آموزشی پژوهشی بین دو طرف دیدار کرد.

در این نشست در خصوص استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه و تبادل اندیشه و تجربیات برای گسترش تحقیقات هدفمند اساتید در توسعه دانش و فناوری موردنیاز در صنعت نیروگاهی بحث و تبادل نظر شد.

مطالب مرتبط