رویداد یادبگیر ، به کار بگیر

مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بزرگمهر قائنات، بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر و مجموعه کاریار تهران برگزار می کنند :

« یاد بگیر ، به کار بگیر »