سرپرست مركز بهداشت، مشاوره و سبك زندگي و مشاور امور بانوان و خانواده رئیس دانشگاه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید احسان شکیب، رئیس دانشگاه  با صدور حکمی، دکتر مرتضی کشاورزی، عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی  را به عنوان سرپرست مركز بهداشت، مشاوره و سبك زندگي و دکتر ملیحه آشنا عضو هیات علمی گروه حسابداری را به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده  منصوب کرد.