سند تعهد نامه محضری

دانجشویان عزیز میتوانند نمونه سند تعهد نامه محضری صندوق رفاه دانشجویان را جهت ارائه به دفتر اسناد رسمی از لینک ذیل دانلود نمایند.

دانلود سند تعهد