فراخوان جذب نیروی امریه سربازی

فراخوان جذب نیروی امریه سربازی
در دانشگاه بزرگمهر قائنات

تاریخ اعزام :
1402/05/01

مهلت ثبت نام :
1402/02/31 الی 1400/03/04

مدرک : 
کارشناسی ارشد 
رشته :
مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر

ثبت نام :
https://amriye.msrt.ir
سامانه جذب امریه ارتباط با جامعه و صنعت

اطلاعات بیشتر :
056-31006231