فراخوان مناقصه اجرای سقف بتنی، دیوار برشی و بخشی از سفت کاری دانشکده مهندسی دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات درنظر دارد:

اجرای پروژه عمرانی به شرح ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل پایه 5 رشته ابنیه و ساختمان) واگذار نماید.

لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با درنظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا ساعت 8:00 صبح روز شنبه مورخ  1401/04/04به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است.

 

  1. تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار): به صورت ضمانت­نامه بانکی است که باید برای مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات معتبر بوده و تا مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد. این تضمین در هنگام عقد قرارداد و پس از ارائه ضمانت­نامه انجام تعهدات و چنانچه ضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد و یا در مدت پایان شش ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار آزاد خواهد شد.
  2. محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها دفتر مدیریت امور مالی دانشگاه واقع در شهرستان قاینات-انتهای خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات
  3. اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه) از محل اعتبارات عمرانی می باشد.