مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی و حسابداری دانشگاه منصوب شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر سید احسان شکیب رئیس دانشگاه بزرگمهر قائنات در ابلاغ های جداگانه ای دكترعلي محمديان عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامي به مدت دو سال به سمت مدير گروه فقه و حقوق اسلامي دانشگاه و دکتر ملیحه آشنا عضو هیات علمی گروه حسابداری، به مدت دو سال به سمت مدیر گروه حسابداری دانشگاه منصوب کرد.