مقاله عضو هیات علمی دانشگاه بزرگمهر قائنات در نشریه Acta Geophysica به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله دکتر مهدی خراشادی زاده عضو محترم هیات علمی گروه  مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات، با عنوان
 "Elevating the possibilities of meshless groundwater flow modeling: a developed approach for parameter estimation and uncertainty quantification
"  افزایش کارایی مدل‌سازی بدون شبکه جریان آب زیرزمینی: یک رویکرد توسعه‌یافته برای برآورد پارامتر و کمی‌سازی عدم قطعیت

در  نشريه  "Acta Geophysica" با  اعتبار " JCR-Q2" و با ضريب تاثیر "2.3" به چاپ رسید.

مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی اغلب با عدم قطعیت‌هایی ناشی از نقص اطلاعات درمورد سیستم زیرسطحی یا عدم قطعیت‌های ناشی از تغییرپذیری در فرآیندهای مدل¬سازی و شرایط میدانی همراه می¬باشد. تاکنون تحقیقات زیادی برای بررسی عدم قطعیت مدلسازی آب زیرزمینی انجام نشده است. مطالعات در این زمینه بر روش های آماری متمرکز است. با توجه به نیاز به بررسی عدم قطعیت برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد، این مطالعه رویکردی برای ارزیابی پارامترهای عدم قطعیت مدل جریان آب زیرزمینی ارائه می‌کند.


روابط عمومی و مديريت پژوهشي دانشگاه بزرگمهر قائنات اين موفقيت را به پژوهشگران اين مقاله و خانواده دانشگاه بزرگمهر قائنات تبريك عرض نموده، از خداوند متعال موفقيت روز افزون اين عزيزان را مسئلت مي نمايد.