مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان آمفی‌تئاتر دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بزرگمهر قائنات  درنظر دارد: اجرای پروژه عمرانی به شرح ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور (حداقل پایه 5 رشته ابنیه) واگذار نماید.

لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با درنظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا ساعت 8:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/02/27 به سامانه تدارکات به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پورتال دانشگاه بزرگمهر قائنات به آدرس www.buqaen.ac.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  نیز منتشر شده است.

پروژه

محل اجرا

نوع پیمان

مدت پیمان

برآورد براساس فهارس بها 1401 (ریال)

تضمین ارجاع کار (ریال)

تاریخ تحویل و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات

تاریخ بازگشایی

اجرای بخشی از عملیات اجرایی ساختمان آمفی‌تئاتر دانشگاه بزرگمهر قائنات

شهرستان قائن

مترمربع زیربنا (سرجمع) موضوع بخشنامه شماره 1299188/96 مورخ 04/05/1396 به همراه آخرین اصلاحیه مربوطه

4 (چهار) ماه شمسی

12،886،510،004

650،000،000

ساعت 8  صبح روز شنبه مورخ 1402/03/06

ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 1402/03/06

 

  1. تضمین شرکت در مناقصه (ارجاع کار): به صورت وجه نقد به حساب شماره 257418325 بانک رفاه کارگران شعبه قائن واریز یا حواله نموده یا ضمانت­نامه بانکی است که باید برای مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات معتبر بوده و تا مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و یا چک تضمین شده بانکی در وجه دانشگاه، این تضمین در هنگام عقد قرارداد و پس از ارائه ضمانت­نامه انجام تعهدات و چنانچه ضبط آن از طرف دستگاه اجرایی تقاضا نشده باشد و یا در مدت پایان شش ماه مذکور با درخواست کتبی پیمانکار آزاد خواهد شد.
  2. محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهادها دفتر مدیریت امور مالی دانشگاه واقع در شهرستان قائن-انتهای خیابان بزرگمهر-دانشگاه بزرگمهر قائنات
  3. اعتبار پروژه (برابر شرایط مناقصه) از محل اعتبارات عمرانی می باشد.