اطلاعیه امور سراهای دانشجویی ویژه دانشجویان جدید الورود

با عرض تبریک خدمت پذیرفته شدگان آزمون سراسری:
 قابل توجه دانشجویانی که متقاضی اسکان در سراهای دانشجویی هستند :
 با توجه به سوالات مکرر دانشجویان مبنی بر وسایل مورد نیاز که در هنگام مراجعه به سراهای دانشجویی باید همراه داشته باشند . لیست وسایل اولیه و مورد نیاز دانشجویان به شرح ذیل است :
- تشک، پتو ، متکا
- ظروف و مواد غذایی
- وسایل شخصی

اداره امور سراهای دانشجویی