فراخوان مزایده واگذاری سالن های بدنسازی آقایان و بانوان دانشگاه بزرگمهر قائنات(نوبت دوم)

اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات در نظر دارد سالن بدنسازی آقایان واقع در مجموعه ورزشی سرپوشیده و سالن بدنسازی بانوان واقع در سرای دانشجویی دختران قائم آل محمد (عج) دانشگاه را با تمامی امکانات و تجهیزات ورزشی و رفاهی موجود به صورت اجاره از طریق مزایده به مدت یک سال شمسی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و یا بازدید سالن در ساعات 10 تا 12 یکم تا هفتم خردادماه 1403 به جناب آقای شاهین کارشناس مسئول فضاهای ورزشی اداره تربیت بدنی دانشگاه مستقر در ساختمان اداری-آموزشی، طبقه دوم، حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی به شماره تماس 05631006322 مراجعه نمایند.آخرین مهلت ارائه پیشنهادات مکتوب در قالب فرم مدنظر به کارشناس فضاهای ورزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات به صورت حضوری، پایان ساعت اداری مورخ هفتم خردادماه 1403 خواهد بود و به پیشنهادهای واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
فرم درخواست مزایده سالن های بدنسازی