شرکت در نظرسنجی هفته کتاب

شناخت لازمه هر برنامه ریزی است: لذا بدینوسیله ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی از شما دانشجوی عزیز استدعا دارد با صرف زمانی کمتر از یک دقیقه، در نظرسنجی قرارگرفته در میزکار سامانه آموزش مجازی شرکت نموده و ما را در حوزه برنامه ریزی کتاب و کتابخوانی همراهی فرمائید.

با تشکر

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه