فایل های مربوط به گروه مهندسی کامپیوتر

برنامه درسی و سرفصل دروس  دانلود
چارت درسی کارشناسی ناپیوسته دانلود
چارت گرایش ترکیبی توسعه نرم افزار و هوش مصنوعی دانلود
چارت گرایش ترکیبی شبکه و توسعه نرم افزار دانلود
چارت گرایش ترکیبی شبکه و هوش مصنوعی دانلود

 

فرمت گزارش مشروح کارآموزی دانلود
آیین نامه کاراموزی دانلود
فرم روند پیشرفت کارآموزی دانلود

 

روند انجام درس پروژه تخصصی دانلود
فرم ثبت نام پروژه دانلود
فرم روند پیشرفت پروژه دانلود
فرم دفاع پروژه دانلود
فرم اعلام اتمام پروژه دانلود
نگارش پایان نامه دانلود