لینک شرکت در نخستین همایش مسیر موفقیت

لینک شرکت در همایش مسیر موفقیت دانشگاه بزرگمهر قائنات 
( از نگاه دانش آموختگان برتر مهندسی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات )

http://bbb.buqaen.ac.ir/b/karafarini

 

تمامی کارگروه ها در همین لینک برگزار خواهد شد

همایش در روز چهارشنبه 19 آبان ماه ساعت 9:20 دقیقه صبح ، همزمان با سخنرانی دکتر شکیب ( ریاست دانشگاه بزرگمهر قائنات ) آغاز خواهد شد.

 

 

در نخستین همایش مسیر موفقیت ، دانش آموختگان برتر دانشگاه بزرگمهر قائنات با شما در مورد چالش های بعد از فارغ التحصیلی و عوامل لازم جهت موفقیت صحبت خواهند کرد

زمان برگزاری : 19 و 20 آبان 1400

برای مشاهده برنامه سخنرانی ها و آشنایی با سخنرانان به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید:
www.buqaen.ac.ir