مسابقات فریزبی و دارت

اداره تربیت بدنی و مدیریت دانشجویی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌نمایند:

مسابقات فریزبی و دارت

ویژه دانشجویان پسر دانشگاه بزرگمهر قائنات

زمان برگزاری: شنبه 1401/03/07- ساعت21
مهلت ثبت نام: شنبه1401/03/07- ساعت 14

نحوه ثبت نام: مراجعه به دفتر سرپرستی سرای دانشجویی دکتر شریعتی