مسابقه فریزبی و هفت سنگ

اداره تربیت بدنی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می‌نماید:
مسابقه فریزبی و هفت سنگویژه دانشجویان دختر دانشگاه بزرگمهر قائنات"گروه‌های دونفره"
دوشنبه 1401/03/09- ساعت12


به همراه جوایز نقدی

سالن مجموعه ورزشی سرپوشیده دانشگاه بزرگمهر قائنات

برای ثبت نام می‌توانید به سرکار خانم سبزبان کارشناس تربیت بدنی دانشگاه به شماره 09158656930 تماس حاصل نمایید.