معارفه کانون هنرهای نمایشی آوند و فراخوان تست بازیگری

کانون دانشجویی هنرهای نمایشی آوند دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
معارفه کانون هنرهای نمایشی آوند و فراخوان تست بازیگری به منظور برگزاری دوره های آموزشی هنرهای نمایشی
با حضور جناب آقای صابر رنجبر
سه‌شنبه1401/08/03 ساعت 19کلاس 212 ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات