نوید بهار

نوید بهار

از سلسله نشست‌های کانون دانشجویی شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات

پنجشنبه1400/11/14- ساعت19:30 

کلاس 212 ساختمان اداری-آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

پخش زنده: http://bbb.buqaen.ac.ir/b/xaf-kdf-wnu