دومین دوره رقابت علمی کنز

دومین دوره رقابت علمی کنز تا ۲۹مهر ماه ۱۴۰۰، مقارن با روز اعطای جایزه مصطفی (ص) تمدید گردید.