توسعه پایدار و ساختمان هوشمند

نشریه «توسعه پایدار و ساختمان هوشمند» نشریه‌ای فارسی با رویکرد علمی وابسته به دانشگاه بزرگمهر قائنات، به‌ منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها و اندیشه‌های پژوهشگران، رشد آگاهی، توسعه علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینه توسعه پایدار و ساختمان هوشمند می باشد.

پروانه انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره ثبت 94396 برای این نشریه صادر شده است.

زمان آغاز انتشار این مجله از سال 1402 و به صورت فصلنامه هر سه ماه یکبار می باشد. مقالات ارسالی، پس از بررسی ویژه و تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهد شد.

مشاهده ی نشریه