تأثیر نامتقارن تکانه‌های نرخ ارز بر توزیع درآمد در ایران: رویکرد NARDL

  • تاریخ ثبت: 20 تیر 1400
  • نویسندگان: حمید لعل خضری
  • کلمات کلیدی: الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی، تکانه‌های نرخ ارز، توزیع درآمد، نامتقارن

کاهش ارزش پول ملی اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که توزیع درآمد از آن مستثنی نیست. با کاهش ارزش پول ملی، دستمزد نیروی کار به طور کامل با اثرات تورمی ناشی از این کاهش، تعدیل نمی­شود و منجر به انتقال درآمد از نیروی کار به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و در نهایت باعث بدتر شدن توزیع درآمد می­شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن تکانه­های نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران است. در این تحقیق اثرات تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی بر شاخص ضریب جینی با استفاده از الگوی خودرگرسیونی باوقفه­های توزیعی غیرخطی(NARDL) به صورت سالانه در طی دوره زمانی1357-1395مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از اثرات تجمعی تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص ضریب جینی می­توان نتیجه گرفت که اثرات تکانه­های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی بیش­تر از تأثیر تکانه منفی کاهش آن در کوتاه­مدت و بلندمدت است. شاخص قیمت مصرف­کننده با اثرگذاری مثبت، بیش­ترین تأثیر را در کوتاه مدت بر شاخص ضریب جینی دارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش­ترین تأثیر را دارد.