برگزاری کارگاه به مناسبت هفته سلامت در سرای دانشجویی دختران

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی به مناسبت هفته سلامت کارگاه خود مراقبتی و تغذیه سلام را با همکاری مرکز بهداشت و درمان شهرستان قاین در تاریخ 25 اردیبهشت ماه در محل سرای دانشجویی خواهران برگزار نمود.

در این جلسه کارشناسان مرکز بهداشت و درمان با ارائه پاور به ارائه مطالب مفید برای تغذیه و خود مراقبتی پرداختند که با استقبال دانشجویان همراه بود.