درباره معاونت آموزشی و پژوهشی


 معرفی معاونت :

دکتر مهدی مودودی

دکتری جغرافیا

شماره تماس: 31006200

 

 

بخشی از وظایف و اختیارات معاون آموزشی و پژوهشی

حوزه آموزش
مهمترین فعالیت های دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی صورت می پذیرد.

 • پیشنهاد و تهیه آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مدیران و کارشناسان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن
 • انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های آموزشی
 • تعیین ضوابط ناظر بر دوره های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی شورای مربوط
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم برکار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین آن واحدها
 • برنامه ریزی و نظارت و توسعه گروه های آموزشی، اداره کلیه امور آموزشی و نظارت بر اجرای مقررات وآیین نامه ها
 • نظارت و تایید برجذب اعضای هیات علمی برای تامین نیروی انسانی متخصص تمامی گروه های آموزشی در راستای طرح توسعه  10ساله نظارت و ارزیابی مستمر بر چگونگی انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی


 
حوزه پژوهش

 • تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف پژوهشی با کمک مدیران و کارشناسان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • چاپ و انتشار مجلات و کتب علمی
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی
 • تهیه برنامه دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت
 • عقد قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی-علمی بین دانشگاه ها و سایر موسسات و سازمان ها و نظارت برحسن اجرای آنها
 • برگزاری کنفرانس های علمی