مراسم خوش آمد گویی به نو دانشجویان برگزار شد

مراسم خوش آمد گویی به نو دانشجویان در سرای دانشجویی دخترانه قائم آل محمد توسط مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی برگزار شد.

 کارشناسان و مشاوران مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی با حضور در سرای دانشجویی و اهداء هدیه به دانشجویان از ایشان استقبال کردند.

در ادامه مراسم مشاور مرکز به معرفی خدمات مرکز و مشاوران و همچنین دعوت از دانشجویان جهت بیان دغدغه های خود و اعتماد به مرکز نمودند.