پایان ۴ روز رقابت داوطلبان کنکورسراسری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در آخرین روز برگزاری کنکور سراسری سال 1401 در گروه آزمایشی زبان خارجی، تعداد350 داوطلب شامل 225 داوطلب زن و 125 داوطلب مرد در دانشگاه بزرگمهر قائنات به رقابت پرداختند.


ماراتن کنکور سراسری ۱۴۰۱ گروه‌های آموزشی با حضور 2271 داوطلب در حوزه دانشگاه بزرگمهر قائنات در چهار روز متوالی برگزار شد و امروز با برگزاری آزمون زبان‌های خارجه به پایان رسید.