اطلاعيه مهم امتحانات پايان ترم ویژه نيمسال اول 1401-1400

اطلاعيه مهم امتحانات پايان ترم ویژه نيمسال اول 1401-1400

 

به منظور هماهنگي بهتر در برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال اول 1401-1400، موارد زير به استحضار دانشجويان محترم مي رسد:

  1. امتحانات در روز و ساعت هاي مقرر مطابق برنامه تعریف شده در سامانه پویا و در بازه زماني 11 دي تا 25 ديماه 1400 و از طريق سامانه آموزش مجازي به آدرس elearn.buqaen.ac.ir برگزار مي گردد.
  2. برنامه امتحاني در سامانه پويا به آدرس puya.buqaen.ac.ir قابل مشاهده است و جابجايي امتحان به هيچ وجه امكان پذير نيست.
  3. به منظور جلوگيري از قطعي اينترنت در زمان برگزاري امتحان، پيشنهاد مي گردد چاره انديشي هاي لازم انجام شود.
  4. در مواردي كه غيبت به دلايل خارج از اراده دانشجو باشد، دانشجو می بایست درخواست خود را به همراه دلايل و مدارک به شوراي آموزشي دانشگاه تقديم كند. تصميم در خصوص حذف درس و يا ثبت غيبت و سایر موارد با شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود.
  5. با هر گونه تقلب در آزمون غيرحضوري و الكترونيكي مشابه آزمون‌هاي حضوري برخورد خواهد شد و همان فرايند طبق قانون، طي مي‌شود و در صورت اثبات، منجر به درج نمرۀ 0.25 در كارنامه دانشجو خواهد شد.

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات - 1400/10/07

مطالب مرتبط