اطلاعیه شماره 7 - زمان شروع کلاس های کلیه دانشجویان پذیرفته شده سال 1400و نحوه حضور در کلاس

به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده آزمون سراسری سال 1400 و آزمون کاردانی به کارشناسی سال 1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند، انتخاب واحد این دسته از دانشجویان توسط کارشناسان آموزش دانشگاه انجام شده است. لذا برای مشاهده برنامه کلاسی خود می توانند به سامانه پویا - قسمت آموزشی - برنامه کلاسی مراجعه نمایند.

آدرس سامانه پویا: puya.buqaen.ac.ir  (ورود به سامانه با شماره دانشجویی و کدملی)

 

پس از مشاهده برنامه کلاسی در ساعت مقرر به سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه مراجعه نموده و در کلاس های آموزشی شرکت نمایند. شایان ذکر است حضور دانشجویان در تمامی کلاس های درس الزامی خواهد بود.

آدرس سامانه آموزش الکترونیکی: elearn.buqaen.ac.ir (ورود به سامانه با شماره دانشجویی و کدملی)

شروع کلاس ها از روز شنبه 1400/07/17 از ساعت 14 به بعد و به صورت مجازی (الکترونیکی) خواهد بود.

 

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر 

تلفن تماس 15-05631006211