تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1401-1400

تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1401 - 1400

برای دانلود تقویم آموزشی ترم تابستان سال تحصیلی 1401 - 1400 دانشگاه بزرگمهر قائنات کلیک کنید.

دانلود تقویم آموزشی