تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1404 - 1403 دانشگاه بزرگمهر قائنات

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 1404 - 1403

  •  انتخاب واحد 17 لغایت 23 شهریورماه 
  • شروع کلاس ها 24 شهریورماه
  • حذف و اضافه 30 شهریور لغایت 2 مهرماه 
  • درخواست مرخصی تحصیلی 17 لغایت 23 شهریورماه 
  • پایان کلاس ها 13 دیماه 1403 
  • امتحانات 15 لغایت 29 دیماه 1403

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

مطالب مرتبط