تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1403 - 1402 دانشگاه بزرگمهر قائنات

تقویم آموزشی نیمسال دوم تحصیلی 1403 - 1402

  •  انتخاب واحد 14 لغایت 20 بهمن ماه 
  • شروع کلاس ها 21 بهمن ماه 
  • حذف و اضافه 26 لغایت 28 بهمن ماه 
  • درخواست مرخصی تحصیلی 14 بهمن لغایت 4 اسفندماه 
  • پایان کلاس ها 31 خرداد 1403 
  • امتحانات 2 لغایت 18 تیرماه 1403

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات