اردوی دانشجویی روستای گردشگری زول

صبح جمعه 1401/02/30 اردوی دانشجویی روستای گردشگری زول ویژه دانشجویان دختر دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید. در این اردو دانشجویان ضمن پیاده روی بخشی از مسیر، از طبیعت باغات این روستا بازدید نموده و صبحانه را در دامان طبیعت صرف نمودند.